Make your own free website on Tripod.com

 

 “ พระพยอม“อาพาท”เพื่อปรับปรุงกิจการ ”  

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผีมีจริง

 

ปราสาทยอดด้วน

 

หวังดูดทรัพย์

111

ก็เทศน์แต่เรื่องเบาๆไปก่อน

วันนีมี 3 กัณฑ์

112

113